Znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie

“Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem”

PRAWO ENERGETYCZNE

Świadczymy usługi doradztwa w zakresie obrotu energią elektryczną i paliwem gazowym. Charakteryzuje nas specjalistyczna wiedza o sektorze energetycznym, wynikająca z wieloletniego doświadczenia w branży, obejmującego m. in: - prowadzenie postępowań przed regulatorem rynku (postępowania koncesyjne, taryfowe, wyjaśniające, w sprawach kar pieniężnych), doradztwo w sprawach dotyczących produktów poprawy efektywności energetycznej. - wdrożenie regulacji dotyczących efektywności energetycznej oraz przejrzystości na rynku hurtowym (EMIR, REMIT, MIFID II), - sporządzanie i opiniowanie umów kompleksowych, sprzedaży energii elektrycznej oraz paliw gazowych na rynku detalicznym i hurtowym (PPA, CPA i EFET).

USŁUGI PORTOWE I TRANSPORTOWE

Świadczymy usługi doradztwa w zakresie przeładunków portowych, składowania i magazynowania produktów płynnych (petrochemicznych, chemicznych i pochodzenia roślinnego) oraz związanego z tym transportu. Obsługa prawna obejmuje w szczególności: - sporządzanie i negocjowanie umów spedycji, przewozu, składu, przechowania, sprzedaży, najmu, - postępowania przed Urzędem Transportu Kolejowego (w sprawach świadectw, certyfikatów i autoryzacji bezpieczeństwa), - dochodzenie roszczeń i rozwiązywanie sporów związanych z sektorem logistyki, spedycji i transportu, w trybie polubownym lub przed sądami powszechnymi lub arbitrażowymi, - doradztwo prawne dotyczące dostępu do infrastruktury kolejowej i utrzymania infrastruktury kolejowej.

PRAWO KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Zajmujemy się oceną zgodności z prawem konsumenckim i antymonopolowym planowanych przez przedsiębiorców działań. Doradztwo prawne obejmuje w szczególności: - ocenę w kontekście przepisów dotyczących przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, naruszania zbiorowych interesów konsumentów, klauzul abuzywnych, - reprezentowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, - opracowywanie ogólnych warunków umów, regulaminów i innych wzorców umownych w relacjach B2C, - analizy dotyczące czynów nieuczciwej konkurencji, naruszeń tajemnicy przedsiębiorstwa, zasad zachowania poufności lub lojalności, klauzul wyłączności, - wprowadzanie programów i rozwiązań służących zapobieganiu naruszania przepisów o ochronie konkurencji przez pracowników i współpracowników.

PRAWO SPÓŁEK I PROCES CYWILNY

W zakresie naszych usług znajduje się: - doradztwo korporacyjne, w tym postępowania rejestrowe, przekształcenia właścicielskie, due diligence, - przygotowywanie dokumentacji w tym m.in. aktów założycielskich, listów intencyjnych, porozumień wspólników (akcjonariuszy), umów nabycia udziałów (akcji), uchwał organów spółek oraz innych dokumentów związanych z działalnością korporacyjną, - doradztwo w obszarze zasobów ludzkich, wdrażania polityk przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu - przygotowywanie dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych (audyty i wdrożenia RODO), - zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wraz z opracowaniem strategii procesowej, - reprezentowanie Klientów w sporach pracowniczych lub w sporach wspólników, - obsługa windykacji należności podmiotów gospodarczych.

„Jeśli jest w ogóle jakiś sekret sukcesu, leży on w umiejętności przyjęcia punktu widzenia innych i patrzeniu na rzeczy zarówno z pozycji rozmówcy, jak i własnej.” - Henry Ford